You are currently viewing پروژه مترو زیرزمینی تهران

پروژه مترو زیرزمینی تهران

پروژه : خط 1،2،3،4،6و7 مترو زیرزمینی تهران

پیمانکاران : شرکت مهندسی سپاسد،شرکت ساختمانی کوا،شرکت بالاگر،شرکت بلندپایه،شرکت آبسا،شرکت آهاب،شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنایی،شرکت جهان کوثر،شرکت ساختمانی پاوان،شرکت ارشد سازه توس،شرکت سامان محیط،شرکت آژند تونل،شرکت پایست عمران.

گروه مهندسی سپاسد جهت اجرای عملیات بتن ریزی تونلهای اصلی و ایستگاههای خط 1،2،3،4،6،و 7 مترو زیرزمینی تهران،توسط گروه صنعتی بوذرجمهر تعداد 30 دستگاه قالب لاینینگ تمام هیدرولیک تونلهای اصلی مترو (ثبت شده بشماره 50146) در طولهای بتن ریزی 6 و 9 متر برای دهانه هایی بقطر میانی 15/8 متر و 35/8 متر و نیز تعداد 10 دستگاه قالب لاینینگ تمام هیدرولیک تونل ایستگاههای مترو (ثبت شده بشماره 50145) برای دهانه بعرض (طول وتر) 00/14 متر و طولهای بتن ریزی 6 متری طراحی،ساخته و در داخل فضای تونلها مونتاژ و راه اندازی گردید که به دلیل سهولت در کاربری و قابل تردد بودن ماشین آلات تونلسازی از میان قالب چه در زمان بتن ریزی و چه در زمان انتقال قالب به پارت بتن ریزی بعدی کمک شایانی به سرعت اتمام عملیات بتن ریزی این پروژه ها نمود.

دیدگاهتان را بنویسید