در پروژه استراتژيك شهر پديده شانديز مشهد با توجه به حساسيت هاي موجود در زمان بندي اتمام پروژه و با توجه به خاص بودن سازه هاي بتني پروژه،گروه صنعتي بوذرجمهر براي اولين بار در ايران با استفاده از سيستم هاي پانلي BFS-Zigma خود (قالبهاي يكپارچه بزرگ بدون نياز به سولجر و ساير متعلقات سيستم هاي سنتي رايج در ايران) موفق به اجراي بتن ريزي ديوار دوطرفه به ارتفاع 6 متر به صورت يك مرحله اي و با فشار بتن 80 كيلو نيوتن بر متر مربع گرديد كه ركوردي در مقايسه،قالبهاي مشابه اروپايي مورد استفاده در اين پروژه قلمداد گرديد.