پيمانكار:شركت شایگان

كارفرما:شركت شايگان

اين پروژه در منطقه الهيه تهران در متراژ 50000متر مربع در 16طبقه كه سيستم دال تخت با روش پس ‌كشيده طراحي و اجرا شد.
با توجه به حساسيت پروژه از نظر بتن تمام شده بصورت اكسپوز،شركت بي-اف-اس براي اجراي دال بتني به پيمانكار سيستم BFS-Flex را پيشنهاد داد كه اين سيستم قابليت اجراي دال هاي تخت با اشكال هندسي نامنظم را دارد و با استفاده از قطعات مدولار چيدمان به راحتي امكان پذير مي‌باشد.
جهت اجراي ستون هاي پروژه با توجه به سايزهاي مختلف سيستم BFS-Column ZigFlex طراحي شد كه قابليت اجرا ار سايز (120*120) الي(30*30 )سانتيمتر را داشته و كمك شاياني درسرعت و كيفيت اجرا به اين پروژه داشته است.