پيمانكار : شركت ساختماني آهاب

اين پروژه مجتمع ساختماني چند منظوره با كاربري تجاري،اداري،فرهنگي و رستوران در زميني به مساحت 210/6 مترمربع در خيابان شريعتي بالاتر از تقاطع پل صدر واقع است. اين مجتمع داراي 17 طبقه مي باشد كه 7 طبقه آن زيرزمين است و متراژ كل مجموعه 600/62 مترمربع است. جهت اجراي ديوارهاي حائل اين مجتمع از سيستم قالبهاي BFS-ZIGMA در حالت يكطرفه به ارتفاع 30/3 متر طراحي شده توسط دفتر دبي شركت بي .اف.اس استفاده گرديد و همچنين توسط دفتر دبي شركت بي.اف.اس سيستم سقف BFS-FLEX براي اجراي دالهاي تخت پروژه طراحي و ارسال گرديد كه كمك شاياني به سرعت اجراي پروژه و حصول كيفيت سطوح بتن اكسپوز در ديوارهاي حائل و نيز سقفها نمود.