اين مجتمع تجاري و اداري در زميني به مساحت 12229 متر مربع با زيربنايي معادل 156179 متر مربع در 31 طبقه كه داراي 7 طبقه زيرزمين و 22 طبقه روي زمين مي باشد با هدف ايجاد محيطي ايده‌آل براي كسب و كار مطابق استانداردهاي جهاني طراحي شده است.

شركت بلندپايه جهت اجراي سازه خاص اين پروژه از گروه صنعتي بوذرجمهر جهت طراحي و تامين سيستم‌‌‌هاي قالب بندي استفاده كرده و دفتر فني اين گروه صنعتي با توجه به ديوارهاي برشي كه بشكل قوس بوده توانسته با قالب هاي مدولار اجراي اين ديوارهاي كماني را براحتي براي پيمانكار پروژه آسان سازد و همچنين داربست هاي مدولار جهت آرايش زير دال بتني به شركت بلندپايه پيشنهاد داده شد.