پروژه : خط 1،2،3،4،6و7 مترو زيرزميني تهران

پيمانكاران : شركت مهندسي سپاسد،شركت ساختماني كوا،شركت بالاگر،شركت بلندپايه،شركت آبسا،شركت آهاب،شركت جهاد توسعه خدمات زيربنايي،شركت جهان كوثر،شركت ساختماني پاوان،شركت ارشد سازه توس،شركت سامان محيط،شركت آژند تونل،شركت پايست عمران.

گروه مهندسی سپاسد جهت اجراي عمليات بتن ريزي تونلهاي اصلي و ايستگاههاي خط 1،2،3،4،6،و 7 مترو زيرزميني تهران،توسط گروه صنعتي بوذرجمهر تعداد 30 دستگاه قالب لاينينگ تمام هيدروليك تونلهاي اصلي مترو (ثبت شده بشماره 50146) در طولهاي بتن ريزي 6 و 9 متر براي دهانه هايي بقطر مياني 15/8 متر و 35/8 متر و نيز تعداد 10 دستگاه قالب لاينينگ تمام هيدروليك تونل ايستگاههاي مترو (ثبت شده بشماره 50145) براي دهانه بعرض (طول وتر) 00/14 متر و طولهاي بتن ريزي 6 متري طراحي،ساخته و در داخل فضاي تونلها مونتاژ و راه اندازي گرديد كه به دليل سهولت در كاربري و قابل تردد بودن ماشين آلات تونلسازي از ميان قالب چه در زمان بتن ريزي و چه در زمان انتقال قالب به پارت بتن ريزي بعدي كمك شاياني به سرعت اتمام عمليات بتن ريزي اين پروژه ها نمود.