پيمانكار:شركت مهندسي سپاسد

مشاور:شركت مهندسي مهاب قدس

نيروگاه سد كارون 4 از نوع سطحي و به ظرفيت 1000 مگاوات(4واحد250 مگاواتي) و به ابعاد 54متر طول و22 متر عرض در پايين و 28متر عرض در بالا و55 متر ارتفاع مي باشد كه براي حجم بتن ريزي حدود 180000 متر مكعبي آن توسط گروه صنعتي بوذرجمهر اقدام به طراحي و ساخت قالبهاي بالارونده قسمتهاي مختلف برج سازه آبگير اين نيروگاه نمود.