جهت استفاده آب شرب جنوب و جنوب شرقي شهر تهران، كارفرماي طرح، شركت آب و فاضلاب تهران احداث تصفيه خانه كه ظرفيت نهايي 5000 ليتر در ثانيه را داشته باشد در اولويت قرار داده و در زميني به مساحت 15 هكتارساخت ابنيه پروژه آغاز شد.در اين پروژه ازسيستم قالبهاي مدولار كماني جهت ديواره هاي قوسي مخازن استفاده شده است . در ارتفاع جهت بتن ریزی ايمن سیستم بالارونده پیشنهاد شدصرفه جويي در مقدار قالب و نيز سرعت دراجراي این پروژه را افزایش داد.