قالب خاص موج شکن حشمت رود

در این قسمت از پروزه های گروه صنعتی بوذرجمهر به قالب خاص موج شکن حشمت رود می پردازیم:موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش در بندر گاه…

ادامه خواندن قالب خاص موج شکن حشمت رود