مدیریت کامل یک پروژه در قلب موفقیت قرار دارد

در زمینه توسعه راه حل های بهینه گروه صنعتی بوذرجمهر همراه با مشتریان خود پایه و اساس کارایی پروژه را بر مبنای :

  • تجزیه و تحلیل های کامل ،
  • ارزیابی ریسک عینی
  • انتخاب قالب مناسب
  • برنامه ریزی و محاسبه دقیق

قرار می دهد.از این منظر ، “ارائه راهکارهای مهندسی شده توسط این گروه ” به ویژگی بارز مهارت های بی نظیر آن، اشاره دارد

نمودار

به منظور یک تجربه یکپارچه تیم مهندسی فنی و فروش گروه صنعتی بوذرجمهر در مراحل ذیل به یاری پروژه های عمرانی می پردازد.

  • توسعه پروژه
  • تصمیم گیری
  • زمان بندی عملیات 
  • اجرا و اتمام ساخت

هماهنگی در محل ساخت و ساز

الزامات متفاوتی برای مصالح و مهندسی برای هر کشور و هر پروژه ای وجود دارد. به همین دلیل است که مهندسین کارآزموده در بخشهای فنی و فروش نقش کلیدی را در محل پروژه ایفا می نمایند.