بلاگ
بوذرجمهر

سازه های موج شکن

موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش در بندر گاه ها ،  تامین ورود مطمئن کشتی ها به آبراهه ها و بنادر،

ادامه مطلب »