10000 واحدي فاز 9 مسكن مهر پرديس
10000 واحدي فاز 9 مسكن مهر پرديس
« 1 از 7 »

پروژه : 10000 واحدي فاز 9 مسكن مهر پرديس

پيمانكار : شركت ساختماني دبله – شركت توسعه و عمران سامان گزار

كارفرما :شركت بين المللي توسعه شهرسازي ايرانيان

جهت اجراي بلوكهاي پروژه 10000واحدي فاز 9 مسكن مهر پرديس،سيستم قالب تونلفرم تيپ مدولار توسط گروه صنعتي بوذرجمهر طراحي و ساخت و مونتاژ گرديد كه با اجراي همزمان ديوار و سقف و رامكاي طبقه فوقاني در هر نيم طبقه و سهولت در باز و بست و بيرون كشيدن قالبها و سپس سهولت در نصب مجدد درطبقه فوقاني در پانلهاي يكپارچه،كمك شاياني در سرعت اتمام بلوكهاي پروژه داشته است.