اين پروژه بر روي درياچه اروميه بطول بيش از 1700 متر و عرض 26/7 متر و ارتفاع 12متر از سطح درياچه اجرا شده است.
با توجه به شكل خاص پايه هاي پل،پيمانكار از دفتر فني گروه صنعتي بوذر جمهر جهت طراحي و ساخت اين قالب كمك گرفته و پس از بررسي نقشه هاي پايه هاي پل براي اجراي ستون هاي بيضي شكل اين پروژه، قالب هاي مدولار و خاص با هم تلفيق شده و بهينه ترين روش به پيمانكار ارائه شد و جهت اجراي سر ستون با استفاده از براكت هاي مدولار و قالب هاي خاص سر ستون ها طراحي و ساخته شد.