مجتمع تجاري اداري ياس هنگام در زميني به مساحت 22207 متر مربع با زير بناي 240731 متر مربع در 15 طبقه مشتمل بر 11 طبقه0 تجاري و 4 طبقه پاركينگ با هدف ايجاد مجتمعي ايده آل براي كسب و كار، مطابق با استاندارد جهاني طراحي شده است.

در اين پروژه جهت اجراي دالهاي بتني با سرعت و سهولت بالا و نيز كيفيت مطلوب نماي بتن تمام شده از سيستم قالب سقف BFS-FLEX (ثبت شده به شماره 63948) با رويه پلاي وود استفاده گرديد كه بدليل انعطاف بالا سازگار با فضاهاي زير سقفهاي اين پروژه طراحي گرديده بود.