پيمانكار: شركت ساختماني ژيان

مشاور: شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

جهت اجراي عمليات بتن ريزي قسمتهاي مختلف سد مخزني جگين از قبيل سرريز،پييرهاي سرريز،حوضچه آرامش،تخليه كننده هاي تحتاني،آبگيرها،گالريها و نيز شفت هاي دسترسي گالريهاي بدنه اصلي سد توسط گروه صنعتي بوذرجمهر قالبهاي سيستم هاي مختلف بالارونده و نيز قالبهاي قسمتهاي خاص پروژه ساخته شدكه با سهولت كاربري و كيفيت بالاي سطوح تمام شده بتن كمك شاياني به سرعت اتمام پروژه نمود.