پيمانكار: شركت پيماب

مشاور : شركت مهاب قدس

جهت اجراي بدنه سد بتني دو قوسي سلمان فارسي (قير و كارزين) واقع در جنوب شيراز به ارتفاع 125 متر و طول تاج سد 345 متر،سيستم قالبهاي بالا رونده سازگار با بتن ريزي حجيم بلوكهاي بدنه سد به ارتفاع 5/3 متر توسط گروه صنعتي بوذر جمهر صنعت طراحي و ساخته شد كه با سهولت قابل ملاحظه اي در كاربري كمك شاياني به سهولت در اجراي پروژه نمود از اين قالبها در قسمت هاي شوت قطاعي و ديواره هاي سرريز نيز استفاده گرديد.