پروژه دودکش بتنی ذوب‌آهن اصفهان بدلیل متغیر بودن قطر سازه بتنی و ضخامت دیواره اجراي این سازه خاص را با سيستم قالب لغزان باچالش روبرو می‌کردکه با توانمندی تیم فنی گروه صنعتی بوذرجمهر با استفاده از سیستم قالب لغزان مقطع متغیر این سازه خاص قابلیت اجرا پیدا کرد.

قطر خارجی اين سازه در پائین ترین نقطه 5.90 متر با ضخامت دیواره 30 سانتيمتر شروع و در ارتفاع 120 متری دودکش به قطر خارجی 4.70 متر و ضخامت دیوار 25 سانتيمتر تغيير پيدا مي كرد و با توجه به حرکت دائم سیستم لغزان، قالب بگونه ای طراحی شده بود که تغییر قطر و ضخامت دیواره سازه بسهولت امکان پذیر باشد.