تصفيه خانه فاضلاب شهر كربلا به ظرفيت 100.000 مترمكعب در روز (500.000 نفر) بوده كه داراي دايجستري به قطر خارجي 17.40 متر و قطر داخلي 16 متر و ارتفاع كل سازه 25.96 متر مي باشد كه داراي كف مخروطي تحتاني به ارتفاع 4.8 متر و نيز سقف مخروطي به ارتفاع 7.93 متر مي باشد.

جهت اجراي ديوارهاي قائم سيلندر بتني آن به ارتفاع كل 13.23 متر از سيستم قالب هاي مدولار كماني بالارونده گروه صنعتي بوذرجمهر در ليفتهاي ارتفاعي 4.5 متري استفاده گرديد.

براي اجراي سقف مخروطي اين دايجستر به ارتفاع 7.93متر و با شيب حدود 35 درجه نسبت به افق علاوه بر شكل خاص مخروطي رويه داخلي و بيروني اين قسمت، سيستم خاص مهاربندي زير اين قالبها با توجه به استقرار پايه هاي مهاري روي كف شيب دار دايجستر، بصورت تلفيقي از سيستم داربست مثلثي(پل) و خرپاهاي فوقاني و نيز خرپاهاي لولايي قابل رگلاژ در زير آن، توسط دفتر فني گروه صنعتي بوذرجمهر با توجه به نوع بتن خود تراكمي استفاده شده در اين قسمت طراحي و اجرا گرديد بگونه اي كه كليه قطعات بتوانند پس از باز شدن از داخل شفت قطر 2 متر سقف خارج شوند. جهت دسترسي به سقف اين دايجسترها از سيستم داربست پلكاني (BFS- Up Stairs) استفاده گرديد.