موقعيت : امارات متحده عربي،دبي،دبيلند ريزيدنس

UAE,DUBAI,DUBAILAND RESIDANCE

پيمانكار : شركت ساختماني الفلاسي

ALFALASI ENGINEERING CONSTRUCTION COMPANY

مشاور : DARTIN DUBAI

جهت اجراي ديوارهاي حائل پروژه به ارتفاع 5/3 متر قالب يكطرفه سيستم قالب مدولار فلزي با سيستم پشت بند  مهاري مورب از جنس سولجرهاي سيستم قالب مدولار در دفتر و كارخانه دبي كشور امارات متحده عربي شركت BFS طراحي،ساخته و اجرا گرديد كه با توجه به سرعت بتن ريزي بالاي پروژه استفاده از اين سولجرها علاوه بر اقتصادي نمودن پروژه هم بعنوان پشت بند مهاري مايل و هم بعنوان تنظيم كننده راستاي شاقولي قالب ها استفاده گرديد.