جهت اجراي دال تخت طبقات زيرزمين و نيز طبقات تيپ از سيستم قالب بندي سقف BFS-SK با رويه پلاي وود استفاده گرديد كه تماما توسط دفتر دبي شركت BFS و كارخانه جبل علي آن براي حدود 1000 متر مربع سقف با ضخامت دال 325 ميليمترطراحي،ساخته و ارسال گرديد كه با توجه به برنامه زمانبندي حساس پروژه استفاده از اين سيستم صرفه جويي قابل ملاحظه اي در زمان اتمام و نيز هزينه هاي قالب بندي و نفرات در اين پروژه كه در يكي از بهترين مناطق دبي-كشور امارات متحده عربي گرديد.