پروژه 428 واحدي مسكن مهر يزد كه در 19 بلوك و در زميني به مساحت حدود 30,000 مترمربع در سال 1390 شروع بكاركرد.

سيستم طراحي سازه بصورت ديوار و دال بتني بود كه در يك مرحله بايد بتن ريزي مي شد كه دفتر فني گروه صنعتي بوذرجمهر سيستم قالب تونل فرم كه سازگار با پلان پروژه و شيوه انبوه سازي مي باشد را پيشنهاد داده كه قابليت نصب و برچيدن بالا داشته و همچنين با كاهش نيروي انساني و عدم نياز به نيروي انساني متخصص و كاهش حجم نازك كاري سرعت اجراي اين پروژه را بسيار بالابرده است. لازم بذكر مي باشد اجراي همزمان تاسيسات الكتريكي و مكانيكي در زمان بتن ريزي از قابليت هاي اين سيستم مي باشد.