ارزش افزوده شما همان چیزی است که ما را سوق می دهد

اطمینان از رضایت مشتریان بالاترین اولویت ما است. کل عملیات تجاری ما در دستیابی به این هدف متمرکز است که منجر به جهت گیری دقیق ما در به دست آوردن حداکثر مزایای مشتری می شود. ما می خواهیم شما به طور مستقیم از محصولات و خدمات ما به ویژه از همکاری نزدیک با ما بهره مند شوید و از لحاظ فنی و اقتصادی از نظر رقابتی واقعی در بازار برخوردار باشید.

میزان عملکرد بوذرجمهر 

مهندسان ما هزینه کل مواد و ساعات کار را در هر توسعه محصول لحاظ می کنند – ما این را “قیمت عملکرد” ​​می نامیم. واقعیت این است که اگر هزینه های مواد کاهش یابد و برنامه ریزی ارزشمندی انجام شود ، می توان کار ، جرثقیل یا زمان دستگاه را نجات داد و قیمت دوباره در معرض دید قرار می گیرد.