سيستم اين قالب ها جهت اجراي انواع سازه هاي خاص كه قابليت استفاده از قطعات مدولار را ندارد و يا روش اجراي خاصي داشته باشد، طراحي و ساخته مي شود.