گروه صنعتی بوذرجمهر قالب های گرد ستون را با توجه به قطر و ارتفاع طراحی و تولید می نماید

تولید قالب های گرد به جهت حساسیت

قطر با دستگاه های تمام اتوماتیک برش و نورد ساخته می شود