پرداخت از طریق شماره حساب شرکت

جهت پرداخت با بخش مالی گروه صنعتی بوذرجمهر تماس بگیرید.

شماره تماس: 2346-021