در اجرای ساختمان های متشکل از دیوار ودال از قالب های تونلی استفاده می شود. قالب های تونلی طوری طراحی شده اند که با دو قالب نصف هر دال ودیوار مجاور آن با دو قالب یکپارچه به شکل L همزمان قالب بندی می شوند و پس از فولادگذاری، بتن ریزی انجام میگردد. در این سیستم امکان پیش بینی محل تاسیسات مکانیکی و برقی وجود دارد قالب ها به صورت یکپارچه باز و بسته می شوند. قالب بندی با جرثقیل در کمترین مدت انجام می گیرد. در اجرای ساختمان های متشکل از دیوار ودال از قالب های تونلی استفاده می شود. قالب های تونلی طوری طراحی شده اند که با دو قالب نصف هر دال ودیوار مجاور آن با دو قالب یکپارچه به شکل L همزمان قالب بندی می شوند و پس از فولادگذاری، بتن ریزی انجام میگردد. در این سیستم امکان پیش بینی محل تاسیسات مکانیکی و برقی وجود دارد قالب ها به صورت یکپارچه باز و بسته می شوند. قالب بندی با جرثقیل در کمترین مدت انجام می گیرد.

مزایای قالب تونلی
سرعت در ساخت وساز، کاهش نیروی انسانی، عدم نیاز به نیروی انسانی متخصص، کاهش حجم نازک کاری. سرعت در نصب و برچیدن قالب، اجرای همزمان تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، محکم و بادوام با ضریب تکرار بالا، صرفه جویی در هزینه ساخت، افزایش ایمنی در کارگاه، اجرای همزمان دیوار ودال.