داربست فنجانی سریع ،دقیق و اقتصادی برای داربست بندی زیر دال ها و نمای ساختمان می باشدکه در این سیستم با حذف پیچ و مهره و بست های داربست با قفل های مخصوص فنجانی با یک ضربه چکش بسهولت قطعات به هم متصل می شود.
با افزایش و کاهش مهار افقی و جابجایی پایه های عمودی داربست بندی در ارتفاعات مختلف امکان پذیر و تحمل بارهای متفاوت (ضخامت های مختلف سقف) قابلیت تنظیم دارد