این نوع داربست از پایه ها ی قائم و مهار های افقی در ابعاد مختلف تشکیل شده است.نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد و اتصال پایه های داربست به عضوهای افقی بصورت مغزی و گوه ای می باشد.
از ویژگی های این سیستم داربست در مونتاژ و دمو مونتاژ عدم نیاز به کارگر ماهر است