داربست های مدولار مثلثی (پَل)

داربست مدولار پَل از به هم پیوستن المان های مثلثی به وجود می آید. این المان ها به راحتی و بدون نیاز به ابزار خاص و نیروی متخصص روی هم سوار شده و یک داربست سبک و محکم را ایجاد می نماید. این داربست به دلیل سبکی وزن المان های آن و آسانی نصب و ظرفیت باربری زیاد، کاربرد بسیار وسیعی در اجرای انواع سقفهاي بتني پیدا کرده است.
در هر سازه ای که برای قالب بندی، نیاز به ایجاد سطحی باربر در ارتفاع زیاد باشد، استفاده از داربست پَل از لحاظ اجرایی و اقتصادی توصیه می گردد.
گردد. المان های داربست پَل در ارتفاع 50 و 75 و 100 سانتی متر تولید می شود که با استفاده از آن ها می توان از اين سیستم داربست در هر ارتفاعی که مورد نظر باشد استفاده نمود.
. المان های داربست پَل با توجه به هندسه در پلان قابلیت اتصال به دو شکل مربعی و مثلثي و نهايتاً دست يافتن به باربريهاي متفاوت را دارا مي باشد.