جهت شمع زني در زير قالب بندي سقف يا تير بتني از جك سقفي استفاده مي شود.جك هاي سقفي مناسب ترين و اقتصادي ترين وسيله براي اجراي دال هاي سبك و تيرچه بلوك مي باشد.
جك هاي سقفي با توجه به نياز كارفرما بصورتT شكل (صليب دار) و بصورت ثابت يا متحرك نيز ساخته مي شود.