تقاطع غير همسطح با آزادراه تهران-كرج داراي پيچيدگي هاي خاص طراحي مي باشد و به عنوان نمادي از مدخل ورودي غرب تهران محسوب مي شود. اين تقاطع بيشترين طول دهانه به ميزان 96 متر را داراست و بيشينه ارتفاع عرشه 25 متر مي باشد كه در مقايسه با پلهاي اجرا شده در سطح كشور خاص ترين آنها مي باشد.
در اين طرح حدود 30هزار متر مربع قالب بندي انجام شده است.
باتوجه به طراحي خاص پل كه در بعضي از نقاط شعاع قوس 90درجه مي باشد، تيم فني گروه صنعتي بوذرجمهر با تلفيق قالب هاي مدولار و خاص توانسته نياز قالب بندي پروژه را به راحتي حل كرده و به علت خاص بودن قوس ها و تنوع در ارتفاع، داربست هاي مثلثي (پل) به اين پروژه پيشنهاد داده شد كه بدين ترتيب، مشكل تنوع ارتفاع در پروژه رفع و مونتاژ و دمونتاژ به سرعت انجام مي شد.