پيمانكار: گروه تخصصي شهيد رجايي
ايوان بزرگ مصلاي تهران ميان مسجد جامع(گنبدخانه) و گلدسته هاي اصلي بصورت قالب و پوسته اي به ارتفاع 72متر و دهانه 110 متر مي باشد كه نسبت به انواع معماري ايوان ها در مساجد، نوگرايانه و بديع مي باشد. اين مجموعه هم اكنون در حال اجرا بوده و حدود 20856 متر مربع زير بنا دارد.
با توجه به تراكم بسيار بسيار بالاي آرماتورها، عملاً امكان بكار بردن ميان بلتهاي كششي وجود نداشته و با توجه به نياز به نماي سطح بتن اكسپوز تيم فني گروه صنعتي بوذرجمهر براي نخستين بار اقدام به طراحي پانلهاي يكپارچه سازگار با فشار هيدرواستاتيك ماكزيمم بتن خود تراكمي معادل 5/182 (كيلونيوتن بر متر مربع) بدون نياز به هيچ ميان بلت كششي براي پايه ها به ابعاد مقطع (5/3*5) متر و (5/2*5) متر و (20/1*3) متر به ارتفاع بتن 3/7متر در يك مرحله نمودكه قابليت كاربرد در سيستم بالارونده در پايه هاي به ارتفاع 50/12 متر را نيز دارا مي بود

كه هم اكنون نيمي از كل ارتفاع اين پايه ها در حالت قائم و قوسي با اين شيوه بديع و منحصر بفرد قالب بندي، اجرا گرديده است.